Odkud se zde berou sny a kdo je plní?

Máš sen, který se Ti zatím nepodařilo splnit? Chceš ukázat světu, co v Tobě je?
Pokud je Ti mezi 13 až 26 lety, přihlaš svůj sen do projektu DreamCatcher, získej dostatečnou podporu veřejnosti, přesvědč DreamTeam, že jsi nejlepší a získej to, po čem toužíš!

Sen se může týkat čehokoliv, co Tě napadne - sportu, kultury, přírody, cestování, vzdělání...
Můžeme Ti pomoci něco zrealizovat, zorganizovat, zprostředkovat, zaplatit či opravit.

Co je to sen a jak jej vytvořím?

Sen je něco, co jste si vždy chtěli splnit, ale neměli jste na to peníze, anebo vás ani nenapadlo, že to splnit lze. DreamCatcher vám otevírá možnost splnit si své největší přání - koupit vysněnou věc nebo vybavení, zaplatit cestu, zorganizovat setkání se slavnou osobností, pomoci někomu dalšímu apod.

Co je třeba udělat:
 • Celý sen důkladně promyslet a popsat - cílem je totiž zaujmout co nejvíce podporovatelů.
  (Podporovatel je každý unikátní uživatel, který nasdílí sen na Facebook.)
 • Vymyslet vhodný, trefný a krátký název snu.
 • Nahrát výstižný a kvalitní obrázek, který bude sen reprezentovat.
 • Dát dohromady team min. 3 lidí ve věku od 13 do 26 let.
 • Popsat vaši motivaci a co komu splnění snu přinese.
 • Uvést, co jste pro splnění snu ochotni udělat.
 • POZOR! Sen musí být splnitelný a prospěšný i okolí, tedy nesobecký.

Charakter snu můžete následně dotvořit a zatraktivnit pomocí obrázků a videa. Čím lépe sen popíšeš, tím vyšší je Tvá šance na jeho úspěšné splnění!

Jaký mám zvolit pro sen rozpočet?

Rozpočet snu je částka, kterou váš team na realizaci snu potřebuje. Zařaďte sem veškeré náklady včetně administrativního zajištění, dopravy apod.

Částka musí být zároveň dosažitelná. Na každých 100 Kč hodnoty snu totiž potřebujete získat jednoho podporovatele - tedy jednoho unikátního uživatele, který bude sen sdílet na Facebooku.

Nezapomeňte popsat, proč a na co konkrétně tuto částku potřebujete.

TIP: ideální je přiložit internetové odkazy na dané věci, služby, atd. - transparentnost podporovatelé ocení a šance na výhru se zvýší!

Co musím pro splnění snu udělat?

Ukažte, co jste ochotni pro splnění svého snu udělat. Rozhlédněte se kolem sebe a navrhněte nějaký způsob odpracování, který bude užitečný vašemu okolí. Můžete pomoci v dětském domově, v domově pro seniory, v psím útulku, v neziskové organizaci, v přírodě, apod.

Pokud si s výběrem práce nevíte rady, obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. Myslete také na to, že čím větší sen máte, tím více práce musíte nabídnout. Celkem je nutné symbolicky odpracovat třetinu hodnoty snu.

Forma odpracování bude individuálně posouzena a schválena administrátorem.

Co je to Team snu?

Team, který se na snu bude podílet, musí mít minimálně tři členy, maximální počet omezen není. Vybírat je třeba z přátel na Facebooku, kteří jsou ve věku od 13 do 26 let..

Kdo rozhoduje o splnění Snu?

Sny, které získají dostatečnou podporu uživatelů, se poté dostávají do finální výběrové fáze. Ty sny, které se nakonec zrealizují, vybere náš DreamTeam.

DreamTeam je skupina známých osobností, které si svůj největší sen již splnily, reprezentují projekt DreamCatcher a pomáhají svými hlasy plnit sny i vám.

Rádi podpoříme sny, které mají smysl a přinesou užitek lidem ve vašem okolí!

Kdo je součástí DreamTeamu?

 • Bára
  Špotáková
 • Jakub
  Kohák
 • Karel
  Abraham
 • Radoslav
  Banga
 • Lucie
  Vondráčková
 • Kristýna
  Leichtová
 • Michal
  Novotný

Jak projekt DreamCatcher vznikl?

Dreamcatcher je neziskový projekt, který už pět let plní mladým lidem ve věku od 13 do 26 let sny. Projekt společně vytvořily nezisková společnost TERRA-KLUB a Česká spořitelna, a.s.

Pravidla projektu

Pořadatel projektu

Pořadatelem projektu DreamCatcher je obecně prospěšná společnost TERRA-KLUB, zapsaná v Registru obecně prospěšných společností pod značkou O/115 - dále jen Pořadatel.

TERRA-KLUB, o.p.s. je registrován Úřadem pro ochranu osobních údajů za účelem zpracování osobních údajů. Tyto údaje jsou určeny výhradně pro potřeby TERRA-KLUB, o.p.s. a České spořitelny a.s. Osobní údaje nejsou poskytovány žádnému jinému subjektu. Účast v projektu DreamCatcher je dobrovolná.

Přihlášení snu

Přihlásit sen může pouze uživatel disponující vlastním Facebook profilem od minimálního věku 13 let do maximálního věku 26 let.

Ke každému snu musí být přihlášeni minimálně 3 uživatelé ve věku od 13 do 26 let.

Sen musí mít společensky přijatelnou povahu. Nepřijatelné jsou především extremisticky nebo jinak ideologicky negativně zaměřené sny, sny vulgární a nesplnitelné.

Každý sen musí mít svého garanta. Garantem snu může být pouze bezúhonná osoba starší 18 let. Poté, co bude sen DreamTeamem vybrán k realizaci, musí členové snu nahlásit pořadateli jméno a identifikační údaje garanta snu pořadateli. V případě, že členové snu mají ve svém teamu osobu starší 18 let, je možné, aby tato osoba byla zároveň garantem snu. Garant snu zasílá harmonogramy odpracování, dohlíží na jeho plnění a podepisuje darovací smlouvu. Garant je styčnou osobou pro komunikaci s pořadatelem.

Poté, co DreamTeam vybere sen k realizaci, poskytne každý člen teamu vybraného snu (či jeho zákonný zástupce) své osobní a kontaktní údaje k ověření totožnosti a souhlas s použitím svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to pouze pro potřeby projektu DreamCatcher. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám.

Alespoň jeden z členu teamu každého snu musí mít české občanství. Konečným příjemcem plnění realizovaného snu musí být osoba/osoby s trvalým pobytem v ČR.

Předkladatelé snu jsou povinni v případě výběru svého snu DreamTeamu zdokumentovat následný průběh odpracování poměrné hodnoty daného snu i samotnou realizaci svého snu.

Každý subjekt může přihlásit pouze jeden sen.

Sny vybrané k realizaci

Sen, který získá dostatečnou podporu veřejnosti a bude vybrán DreamTeamem, se stává snem vybraným k realizaci.

Ověření uživatelé, resp. předkladatelé snu vybraného k realizaci, musí třetinu reálné hodnoty snu symbolicky odpracovat. Odpracování snu si určí předkladatelé snu sami, vždy by mělo jít o činnost, která bude přínosem pro místo, kde žiji a komunitu, ve které se pohybují. Množství a druh práce však musí schválit pořadatel.

V případě snu vybraného k realizaci je pro předkladatele snu ve věku od 13 do 18 let pro účast při odpracování vždy třeba souhlas rodiče či jiného zákonného zástupce. Souhlas je ke stažení zde: Souhlas zákonného zástupce [13kB]. Tyto formuláře bude muset zaslat celý team v jedné obálce na adresu: Terra-Klub o.p.s. - DreamCatcher, Soběslavská 34, 130 00 Praha 3. Zároveň je nutné dodat harmonogram odpracování, tzn. přehledný soupis termínů (datum + čas), osob a konkrétních prací. Teprve po doručení souhlasů zákonných zástupců a dodání harmonogramu bude účastníkovi potvrzeno, že můžete začít s odpracováním a začne běžet lhůta k odpracování.

Účastník starší 18 let souhlas zákonného zástupce nepotřebuje. Bude vyžadován pouze harmonogram odpracování.

Pořadatel projektu má právo kdykoliv kontrolovat plnění harmonogramu, k němuž se účastníci zavázali a ověřovat pravdivost doložené dokumentace u dalších osob či institucí.

Odpracovat sen může pouze člen teamu snu vybraného k realizaci.

V případě, že nebude řečeno jinak, musí předkladatelé snu odpracovat smluvený počet hodin do dvou měsíců od vybrání snu DreamTeamem. Součástí odpracování je také předložení multimediální dokumentace (text, fotografie, video a pod.). Lhůta dvou měsíců se vztahuje i na dodání dokumentace.

Pokud nebude, z jakéhokoliv důvodu, ve stanoveném časovém limitu dosažena cílová symbolická protihodnota snu nebo nedodána multimediální dokumentace odpracování, sen v projektu končí bez ohledu na to, jaká část snu již byla odpracována. Žádnému z účastníků v takovém případě nevzniká nárok na jakoukoliv odměnu.

Realizované sny

V případě úspěšného odpracování symbolické protihodnoty vybraného snu a příslušného zdokumentování se sen stává realizovaným snem a může být splněn.

Realizovaný sen je realizován v čase nejvhodnějším pro jeho realizaci, na základě spolupráce předkladatelů daného snu a pořadatele projektu DreamCatcher.

Realizace daného snu je zdokumentována dle předem nastavených dispozic k možné prezentaci. Účastníci projektu souhlasí se zveřejněním multimediální dokumentace na portálu DreamCatcher.

Další důležité podmínky projektu

Přihlášením do projektu DreamCatcher se všichni účastníci zavazují dodržovat jeho pravidla.

Pořadatel projektu si vyhrazuje právo na úpravu pravidel.

Splnění snu v rámci projektu DreamCatcher není soudně vymahatelné. Na výhry není právní nárok.

Je zakázáno zakládat duplicitní účty za účelem zvýhodnění svých aktivit na portálu www.dreamcatcher.cz.

Pokud pořadatel zjistí, že účastník podvádí nebo jiným způsobem porušuje pravidla, je oprávněn takového soutěžícího z projektu DreamCatcher vyřadit.

Pořadatel je oprávněn nepřijmout do projektu účastníky, kteří v minulosti zneužili výhody a/nebo pravidla projektu DreamCatcher.

Ve sporných případech si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Ze soutěže a účasti v projektu jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele projektu DreamCatcher, všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké.

Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) výher.

Reklamace výher je vyloučena.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.